Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia
Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z 07 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001 r. Nr 79 poz.855 z p.zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873).

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju zaś siedziba mieści się w: 33 -200 Dąbrowa Tarnowska ul. Kościuszki 34. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

Cele i środki działania.


§6

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej jest zrzeszeniem dobrowolnym, samodzielnym mającym na celu reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów) bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

§7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku.

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom.

4. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

5. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.

6. Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych.

7. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 8. Dbanie o ekologię i ochronę, przyrody.

9. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie.

10. Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych.

11. Inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.

12. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.

13. Organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno - oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych w tym:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodzin osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, świetlic środowiskowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych,

b) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej,

c) organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów dziennego i okresowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo wychowawczych, domów dziecka.

14. Organizowanie domów dziennego pobytu dla niepełnosprawnych.

15. Propagowanie i pomoc we wczesnym wykrywaniu niedowzroczności dzieci.

16. Stowarzyszenie współdziała z Międzynarodową Ligą Stowarzyszeń na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i Fizycznie oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zbliżonych profilem do zainteresowań Stowarzyszenia.