Nasza historia
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w D±browie Tarnowskiej powstało w 2000 roku.
Stowarzyszenie działa na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego osobowego
i fizycznego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez :

organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
prowadzenie działalno¶ci edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców, profesjonalistów i wolontariuszy,
prowadzenie na zlecenie oraz ze ¶rodków własnych różnorodnych usług m.in. w formie poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
gromadzenie funduszy na działalno¶ć Stowarzyszenia.